Ako zarobiť v MLM 5

04.10.2011 15:28

5. VŠEOBECNÉ RADY v každom MLM

Hospodárte so svojim časom

Venujte väčšinu času svojim kľúčovým osobám a výstavbe ich tímu spolupracovníkov. Prostredníctvom pomoci, ktorú poskytnete týmto partnerom, rozviniete svoju organizáciu čo najlepšie a najrýchlejšie. Skúsenosť síce ukazuje, že nevyhnutne budete mať tendenciu k tomu, aby ste venovali viac pozornosti bezradnejším, neinformovanejším alebo menej talentovaným spolupracovníkom, než nadaným a schopným, no taká pozornosť stojí veľa času a viaže príliš veľa pracovnej energie.

Kto neprejavuje záujem, kto neprijme ponuku vašej pomoci, koho treba stále poháňať do aktivity, kto sa stále sťažuje na ťažkosti, kto pociťuje vašu ponuku na pomoc ako nátlak, alebo kto je stále pripravený vzdať sa svojej obchodnej činnosti, ten si nezaslúži vaše plné nasadenie!

Neprerušte s týmito ľuďmi zásadne kontakty a nechajte im otvorené dvere pre budúcnosť, ale časovo sa už neangažujte. Buď automaticky vypadnú z vášho tímu, alebo spozorujú, že iní obchodní partneri majú úspech a budú zasa aktívnejší.

Samozrejme, musíte byť kritický a čestný aj k sebe: urobili ste naozaj všetko, aby ste partnera, o ktorého ide, vytrénovali a postarali sa oňho? Nepodporili ste azda aj vy jeho neúspech a negatívny postoj tým, že ste mu nevenovali patričnú pozornosť? Ak by to tak bolo: dajte mu v každom prípade novú šancu!

 

Zistite motívy a potreby vaších partnerov  v MLM.

Úspech predpokladá cieľavedomosť. Mali by ste čo najpresnejšie poznať ciele vašich spolupracovníkov, lebo to vám dáva možnosť podľa potreby rýchle a účinne im pomôcť.

Niektorí spolupracovníci budú motivovaní veľkými zárobkovými možnosťami alebo osobnou slobodou, kým iní zasa ocenia istotu obchodu alebo množstvo sociálnych kontaktov. Priority môžu byť úplne rozdielne, dokonca protikladné. Dôležité je len to, aby ste tieto faktory poznali a mohli využiť pre váš obchod, a to tak, že v jednotlivých prípadoch vášmu partnerovi decentne, ale rozhodne pripomeniete cieľ, ktorý sleduje, a ako môže tento cieľ dosiahnuť.

Rovnako dôležité je pre vás poznať, čo potrebujú a očakávajú jednotlivý spolupracovníci od vás.

Kým jeden možno ocení ako podporu najmä vašu prítomnosť pri prezentáciách alebo tréningoch, iný potrebuje len konzultanta; ktorý mu dokáže kedykoľvek odpovedať na otázky, ktoré sa vyskytli; môžu vás potrebovať ako radcu pri budovaní tímu práve tak ako priateľa, ktorý dokáže v čase, keď ich opúšťa odvaha, rýchlo pomôcť.

Len stálymi rozhovormi a osobným pozorovaním si môžete zozbierať dostatok informácií na utvorenie celkového obrazu o motívoch a očakávaniach vašich obchodných partnerov. Zaznamenajte si svoje poznatky na kartičky, do kartotéky spolupracovníkov, aby ste mali prehľad. Vždy sa vyskytne nejaká príležitosť, pri ktorej sú tieto poznatky hodné zlata.

 

                         Podporovanie obchodných partnerov v MLM

Hľadanie cieľa-Nie každý spolupracovník si dokáže sám definovať svoje ciele a určiť termíny ich dosiahnutia. Avšak pre úspech obchodu sú jasné ciele nevyhnutné – sú potrebným hnacím motorom.

Tu je vaša pomoc nielen želateľná, ale aj nevyhnutná. Pokúste sa spolu so svojím obchodným partnerom vniesť svetlo do „temnoty jeho cieľov“. Buďte si pritom vedomí toho, že ste v niektorých prípadoch dokonca jedinou osobou, s ktorou môže o tejto téme hovoriť! Väčšina ľudí z jeho okolia možno neberie také sformulované ciele príliš vážne, ale vy viete, aký význam majú.

Nie je dôležité, či by chcel váš spolupracovník začať s veľkými, alebo s malými cieľmi; dôležité je len to, že formuluje ciele. Nenúťte ho, aby „pomýšľal na viac“, než to v terajšom štádiu dokáže. Ak ho povzbudíte, aby sa najprv snažil o dosiahnutie malého cieľa, napr. o kúpu pekných šiat alebo obleku alebo nejakého predmetu do bytu, a on ten cieľ dosiahne, potom si dokáže predstaviť, že je schopný splniť aj väčšie ciele, možno uskutočniť nejakú exotickú cestu alebo si obstarať vlastný dom. V každom prípade sa budú dimenzie jeho cieľov postupne zväčšovať.

 

Časový plán-Zistíte, že niektorí spolupracovníci majú ťažkosti aj s tým, aby si urobili časový plán vlastných aktivít. Potom však hrozí nebezpečenstvo, že odsunú dôležité úlohy. To nemôže byť vo vašom záujme. Ako vedúca sila musíte zabezpečiť, že sa budú skutočne dosahovať výsledky. Tu sa osvedčili najmä týždenné plány, ktoré by ste mali vypracovať spolu s vašimi spolupracovníkmi. Stanovte presne, ktoré opatrenia urobí, aby zvýšil odbyt svojich produktov alebo získal nových záujemcov pre obchod. Naplánujte s ním každý deň, každú akciu, nechajte ho, nech si zapíše tieto úlohy do kalendára termínov. Po týždni si zasa sadnite spolu, prediskutujte uplynulý týždeň, pochváľte výsledky, dajte podnety na zlepšenie a naplánujte ďalší týždeň. Ale nepreťažte ho a berte ohľad na jeho rodinný život, na jeho hobby a potrebný voľný čas.

Neskôr môžete už plánovať na väčšie časové úseky. Váš spolupracovník sa stal samostatnejším a schopnejším, kratšie intervaly si už môže plánovať sám. Čoskoro bude pomáhať pri týždennom plánovaní svojim spolupracovníkom.

 

Techniky komunikácie v MLM

Čím väčšia bude obchodná organizácia a čím viac obchodných partnerov budete mať, tým dôležitejšie bude dokázať sa s partnermi rýchlo a spoľahlivo spojiť, aby ste im mohli oznámiť ďalšie informácie a novinky. Dobrá komunikácia medzi vami a vašimi spolupracovníkmi je preto životne dôležitá a musí sa dobre zorganizovať. Vykryštalizovali sa dve efektívne cesty, ktoré týmto požiadavkám najlepšie vyhovujú informačný list a  informačné maily.

 

Informačné listy

Ak máte v tíme 20-30 ľudí, odporúčame vydávať informačný list- newsleter, ktorý dokáže splniť množstvo úloh.

 • Máte možnosť oznamovať zaujímavé novinky o vývoji obchodu v podniku alebo vo vašej skupine
 • Môžete verejne pochváliť vynikajúce výkony jednotlivých členov tímu alebo spomenúť vysoké výplaty provízií, a tak docieliť silný motivačný efekt jednako u osoby, ktorej sa týka, jednako u ostatných spolupracovníkov
 • Môžete informovať o dôležitých termínoch vo vašom tíme, napr. o tréningových stretnutiach, prezentačných podujatiach, ktoré môže navštíviť každý účastník a jeho záujemca, o spoločných podujatiach na voľný čas a o mnohom inom
 • Dáte svojim spolupracovníkom tipy na zvýšenie odbytu alebo na získavanie spolupracovníkov napr. môžete uverejniť kópie úspešných inzerátov a letákov
 • Ponúknete svojim spolupracovníkom rubriku na výmenu informácií medzi sebou alebo na diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch
 • Máte možnosť porozprávať skutočné historky o produktoch, o zákazníkoch, aby ich mohli ďalší v organizácii využiť

 

Telefonická alebo mailová reťaz

Telefonické reťaze sa dobre hodia najmä vtedy, keď treba odovzdať mnohým osobám rýchlo a bez veľkých nákladov stručné oznámenie, napr. informácie o nečakaných mítingoch alebo tréningoch.

Kým odovzdáte nejakú správu do telefonickej reťaze, určte, ktorá osoba zavolá ktorým ďalším osobám, aby im odovzdala informáciu. Napríklad sa musí niekto zaviazať, že bude informovať ďalších päť osôb, z ktorých sa zasa každá zaviaže, že zavolá ďalších päť osôb. Tak sa znásobujú telefonáty zo stupňa na stupeň a všetci spolupracovníci majú splniť len malú úlohu v tomto prípade zavolať piatim osobám. Aby sa zaistila úplná a bezchybná reprodukcia informácie, mal by každý volajúci poprosiť obchodného partnera, aby si správu zapísal.

Keď sú všetci spolupracovníci spoľahlivý a rozširujú správu podľa plánu, dajú sa pomocou telefonickej reťaze zastihnúť za krátky čas stovky obchodných partnerov. Na preskúšanie „dosahu“ vašej akcie si môžete urobiť malú skúšku telefonátov.

 

Spoločné aktivity v MLM.

Veľmi veľa spolupracovníkov v MLM si váži možnosť sociálnych kontaktov, ktorú v ňom majú. Cítia sa byť súčasťou skupiny alebo tímu priateľov a známych, ktorí sa stretávajú, rozprávajú sa spolu, vymieňajú si skúsenosti a umožňujú nové kontakty s ďalšími ľuďmi. To posilňuje ich motiváciu a pomáha sa preniesť cez rôzne ťažkosti.

 

 • Spoločné obchodné aktivity vo väčšom

Zorganizujte spolu s inými obchodnými partnermi takú prezentáciu, na ktorú bude môcť priviesť každý člen skupiny vlastných záujemcov. Nielenže môžete rozložiť výdavky podujatia na viacero osôb, ale si môžete rozdeliť aj predvedenie obchodného plánu a produktov.

 

 • Spoločné tréningové podujatia

Tu môžete postupovať podobne ako pri prezentáciách. Každý spolupracovník organizácie sa môže zúčastniť a školiť alebo rozširovať svoje vzdelanie a vzdelanie svojich vlastných partnerov. Jednotlivé časti tréningu alebo vzniknuté výdavky sa tak isto môžu rozdeliť na viacero osôb. Odporúčame, aby všetci tréneri plánovali akciu spoločne.

 

 • Spoločné propagačné opatrenia

Finančná a časová náročnosť letákových akcií, propagácia  prostredníctvom listov alebo inzerátov sa dá pri spoločnej akcii tiež rozdeliť. Môžete napríklad podať jeden inzerát a všetci partneri sa budú podieľať na výdavkoch. Ak ste udali len svoje vlastné telefónne číslo, oznámite svojim obchodným partnerov záujemcov podľa regionálneho alebo iného hľadiska a tí si potom prevezmú ďalšie „spracovanie“ týchto osôb. Alebo udajte hneď viacej telefónnych čísel či adries, pod ktorými sa môžu záujemcovia priamo kontaktovať s vašimi spolupracovníkmi.

 

 • Spoločné užívanie kancelárskych miestností alebo prístrojov

Drahé kancelárie alebo prístroje, napr. počítače, faxy, kopírovacie stroje a podobne, sa dajú najlepšie využívať a financovať viacerými obchodnými partnermi, pretože nikdy nie sú nepretržite obsadené jedinou osobou.

 

 • Spoločná účasť na trhoch, výstavách alebo veľtrhoch

Predstavte si, že na jednej výstave chcú od vás informácie o produktoch alebo obchodnej činnosti naraz štyria záujemcovia. Viacerí partneri pri spoločne financovanom stánku vyriešia tento problém bez väčších ťažkostí.

 

 • Spoločné podujatia na voľný čas

Zorganizujte spoločné raňajky, obed alebo večeru pre váš tím, prípadne spoločné víkendové výlety s vašimi kľúčovými osobami a využite takto príležitosť porozprávať sa o plánovaní a stratégii bez toho, aby ste zanedbali príjemné okolie. Navštívte spoločne koncerty alebo divadelné predstavenia alebo pozvite dôležitých, ale ďaleko bývajúcich obchodných partnerov na víkendový pobyt k sebe domov alebo do hotela.

 

Motivácia a tréning sú v klasickom MLM veľmi dôležité...

O mimoriadnom význame silnej motivácie ste sa už dozvedeli. Mali by ste však vziať do úvahy, že obchodných partnerov nestačí len motivovať. V zmysle skutočnej duplikácie musíte ešte dosiahnuť, aby dokázali motivovať ďalších ľudí. Musíte ich naučiť motivovať!

Keď bude mať raz vaša organizácia stovky spolupracovníkov, nemôžete samozrejme každého jednotlivca osobne motivovať.

Veľká motivačná show so stovkami účastníkov má význam na to, že môžete vidieť najúspešnejších dokonca sa s nimi porozprávať a posilniť sa v presvedčení, že aj dlhodobé a veľmi vysoké ciele sú dosiahnuteľné. Spolupracovníci by sa z takého podujatia a mali vrátiť vysoko motivovaní, ale môže dôjsť aj k sklamaniu z bežnej práce, z bežného života pre začiatočníkov, ktorým sa po takomto podujatí môže zdať všetko jednoduché, preto ich treba upozorniť na množstvo práce a vytrvalosti, ktoré sa za takýmto úspechom, skrýva.

 

Podmurovanie – ako spôsob motivácie v MLM:

Ak zistíte, že váš kľúčový spolupracovník stratil motiváciu alebo sa mu nedarí, je dobré ho povzbudiť podmurovaním – že náborovaného nového šikovného človeka zaradíte pod neho. Samozrejme iba vtedy ak to splní účel. Podmurovanie je teda vynikajúca motivačná stratégia pre povzbudenie aktívnych ľudí, ktorým sa krátkodobo nedarí.

 

Horná línia

Na druhej strane, ak je pasívny váš sponzor, nečakajte na jeho zobudenie, žiadajte aktívnu spoluprácu. Ak neuspejete, obráťte sa na vyšší stupeň nad ním alebo vedenie firmy.

Späť

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

 • 22.11.2011 12:02

  UPOZORNENIE

  Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

  Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode