Ako vybrať úver alebo pôžičku a na čo si dať pozor…

16.09.2010 18:35

Na čo myslieť pred vyberom a podpísaním zmluvy o úvere alebo pôžičke


1, v prvom rade skúste úver v banke, najvyhodnejšie sú hypoteky, ale pozor sú na veľmi dlhú dobu (nad 10 rokov ) v tom je ich riziko, hlavným parametrom úveru, pôžičky je RPMN ak neviete presne čo to je, urobte to čo je v bode 2

2, ak nemate dostatočné vzdelanie, informácie a zkusenosti požiadajte známeho, alebo právnika o pomoc a odporučenie ( ak si požičate 10 000 Eur, suma 100 Eur pre pravnika tvorí len 1% a može Vas zachrániť od veľkých problemov ( hlavne při požičke od nebankových subjektov )

3, pri hľadaní úveru dbajte aj na poistenie- životné, úrazové (hlavne úrazy s následkami ), oslobodenie od platenia poistnej zmluvy, kritické choroby a voči strate zamestnánia ak ste zamestnaní

4, na rychlé zhodnotenie si spočítajte počet splátok x výška splátky + poplátok a porovnajte to s požičanou sumou

5, dôležitá je možnosť predlžiť či predčasne splatiť úver , opytajte sa na to

6, na nákup spotrebných zariadení hľadajte splatky bez navyšenia alebo akcie kde zaplatite 10 % a zvyšok v 10 splátkach

7, pri dlhodobých úveroch ( nad 1 rok ) uvažujte s rezervou aspoň na 3 splátky, ktorú nesmiete vyčerpať

8, splátky úveru riešte inkasom alebo trvalým prikázom, vždy aspoň 3 dni před splatnosťou,ideálne je ak zaplatite na začiatku 2 splátky , tým sa nič nestane ak sa Vám splátka niektorý mesiac oneskorí, niektoré banky už 3 deň posielaju upomienku s pokutou

9, nespoliehajte sa na ústretové konanie banky alebo subjektu ak nebudete mať na splátky, budú Vás zaťažovať pokutami a vyhražnými listami

10, Pri pôžičke alebo úvere ozaj platí 3x meraj a raz rež…

SKUSENOSTI a pravne úpravy
Spotrebiteľské zmluvy podľa novej pravnej upravy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán,
"Nemôžu obsahovať neprijateľné podmienky. Vymedzuje ich Občiansky zákonník vo svojom ustanovení § 53. Treba však upozorniť, že nie každé ustanovenie zdanlivo nevýhodné pre spotrebiteľa možno automaticky považovať za neprijateľné.Ochrana sa nevzťahuje najmä na tie zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a ceny. "Ak sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky dohodnuté individuálne, za neprijateľné sa považovať nebudú. A to aj napriek tomu, že ich zákon medzi neprijateľnými uvádza
Nové zmluvy splátkových spoločností, ale aj iné spotrebiteľské zmluvy sú od marca pod súdnou ochranou. Čo to pre tých, ktorí uzavreli nevýhodné zmluvy, znamená ?
Takáto právna úprava nemusi mať žiadny dosah na právne vzťahy, ktoré boli uzavreté pred jej účinnosťou. Prax súdov je však v niektorých prípadoch iná. Súčasnú právnu úpravu aplikujú aj na vzťahy uzavreté pred jej účinnosťou.
Stávalo sa, často  že si niektorí ľudia v nudz požičali pomerne nízku sumu a zaplatili aj vlastným bytom.
Treba si uvedomiť, že zmluvu uzatvárajú vždy dve strany na základe svojej slobodnej úvahy. Ak jedna strana pristúpila k uzavretiu zmluvy takpovediac nezodpovedne,. bez toho, aby zvážila možné dosahy, ak ju plniť nebude. Kto si však svoje záväzky riadne plnil, nedal im ani možnosť nečestne konať. Sankcia je vždy až následok porušenia nejakej zmluvnej povinnosti.
Ľudia nevedia posúdiť, čo sa za niektorými právnymi pojmami skrýva a veľakrat nevedeli, čo podpísali...
Je prirodzené, že právne vedomie niektorých ľudí nie je na takej úrovni, aby si dokázali vyhodnotiť zmluvu, ktorú uzatvárajú. Mohli sa tak dostať do nepríjemnej situácie.

Tu je však namieste odporučiť im, aby sa v prípade akýchkoľvek pochybností o obsahu zmluvy poradili s právnikom. A to nehovorím o potrebe preštudovať si každú zmluvu dôsledne a oboznámiť sa s právami a najmä povinnosťami. Bohužiaľ, vyskytujú sa aj také prípady, keď ľudia uzatvoria zmluvu bez toho, aby si ju prečítali. Nemôžu sa potom spoliehať na právnu úpravu o ochrane spotrebiteľa.
V zmluvách o pôžičke sa objavujú rôzne zmluvné pokuty. Niekedy hraničia s úžerou. Túto problematiku zákonodarca už vyriešil jednoznačne. V prípade spotrebiteľských zmlúv limitoval výšku sankcií za omeškanie s platením peňažného záväzku. Ich maximálnu výšku upravuje nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z., presnejšie jeho novela č. 281/2010. Podľa nej sankcie nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá bola naposledy zverejnená pred vznikom omeškania, a to o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne. Súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania. Takto bola vlastne vylúčená "úžera" v podobe neprimerane vysokých sankcií za omeškanie. Chcem však upozorniť, že tento limit sa nevzťahuje na prípady, ak k omeškaniu došlo pred 1. júlom 2010. Výška sankcie sa sa v takom prípade riadi podľa predpisov účinných do 30. júna 2010. Vtedy takéto obmedzenie neexistovalo.
Ľudia si berú pôžičky od nebankových inštitúcií väčšinou preto, lebo banka im úver neposkytne – sú zadlžení a sú vo finančnej tiesni. Zaviažu sa aj k tomu, že za pôžičku prevedú na spoločnosť nehnuteľnosť, ktorá je ich jediným vlastníctvom a v ktorej bývajú, a to až dovtedy, pokým dlh nesplatia. Na základe takých zmlúv správa katastra povolí vklad zmeny vlastníctva k nehnuteľnosti. Súčasná právna úprava to už nepripúšťa. Nie je možný takýto prostriedok zabezpečenia záväzkov, t. j. zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti. V minulosti však bolo možné takto záväzok zabezpečiť, zákon to pripúšťal. Takáto forma zabezpečenia vyplývala zo zvýšenej miery rizika, ktoré na seba preberala spoločnosť, ak finančné prostriedky poskytla.
Ako ste už naznačili, banky nechcú dať menej bonitným úver. Nebanková inštitúcia bola pre takéto osoby neraz jediným východiskom. Preto je pochopiteľné, že to bol pre obe strany niekedy jediný prijateľný spôsob zabezpečenia záväzku a do októbra 2008 aj zákonom povolený. Bez ohľadu na charakter zmluvy.
 

Predsa len, v zmluvných vzťahoch sú aj neprijateľné obchodné praktiky.

Pojem neprijateľné, resp. nekalé obchodné praktiky upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Zjednodušene možno povedať, že je to taká praktika, v dôsledku ktorej pristúpime k uzavretiu zmluvy, ku ktorej uzavretiu by sme inak nepristúpili. Zákon o ochrane spotrebiteľa medzi nekalé praktiky zaraďuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania a agresívnu obchodnú praktiku. Napríklad ak ide o uvádzanie nesprávnych, nepravdivých, omyl vzbudzujúcich informácií, obťažovanie, nátlak. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, je aj v prílohe k zákonu.
Často boli a možno aj naďalej sú podstatné údaje na zmluvách uvedené menším písmom. Podľa súčasnej právnej úpravy ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy. Výnimkou je jej názov a označenie jej častí. Iné obmedzenia zákon výslovne neuvádza, a preto takéto konanie v iných prípadoch v zásade nezakazuje.

Aj tu platí pravidlo – všetko dôsledne čítať, aj to, čo je v návrhu zmluvy napísané len malými písmenami.
V zmluvách sú rozhodcovské doložky. Podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za neprijateľnú podmienku zmluvné ustanovenie, ktoré vyžaduje v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní.
V predloženej zmluve o úvere si dajte všetko vysvetliť, ak nerozumiete vraťte sa k bodu 2 odporučaní
Skôr ako sa rozhodnete podpísať zmluvu o úvere, dôkladne si ju preštudujte. Dajte si spoločnosťou, ktorá vám nejaký produkt ponúka, vysvetliť všetky nejasné ustanovenia. POZOR :Najväčšiu pozornosť venujte tým, ktoré sú písané drobným písmom.

Pri úvere zvážte nielen sankcie, ktoré vyplývajú z omeškanej mesačnej splátky, ale aj to, v akej výške budete platiť úroky z úveru.
Nezabudnite, že dlh sa dá aj poistiť. "Dnes tento produkt firmy, ktoré pôžičky poskytujú, aj ponúkajú. Najmä pri neistom zamestnaní treba uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad nesplácania úveru

Od marca môžu súdy z vlastnej iniciatívy aj bez žaloby posudzovať, či z celkového obsahu zmluvy nevyplýva, že firma má záujem pripraviť klienta o neporovnateľne väčšiu sumu, ako si požičal, alebo aj o nehnuteľnosť. "Vzhľadom na to, že ide o pomerne novú právnu úpravu v rozhodovaní súdov, nemáme informácie o tom, že by už súd niektoré ustanovenia vyhlásil za neplatné,"

Až v súčasnosti je právna ochrana spotrebiteľa dostatočná.

Napríklad už aj v tom, že zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom prevodu práva k nehnuteľnosti je už neprípustné." Poukázala totiž na prípady z nedávnej minulosti. "Uzatvorila sa zmluva o spotrebiteľskom úvere na určité obdobie, napríklad na pol roka s tým, že okrem úveru, napríklad vtedy ešte 100–tisíc korún, je spotrebiteľ povinný zaplatiť 40–percentné úroky z úveru. V ten istý deň podpísal aj zmluvu o zabezpečovacom prevode práva, že ak nezaplatí jednu alebo dve splátky za sebou, môže sa stať úver okamžite splatný s tým, že spotrebiteľ nemá nárok na doplatenie rozdielu z ceny nehnuteľnosti a dlžnej sumy." V niektorých prípadoch sankcie dohodnuté v zmluve boli aj niekoľko 100–násobne vyššie ako úver.
Smernica Európskej únie je priazniva .

Podľa nej sa všetky veci, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľa, vykladajú v jeho prospech. Na toto majú dbať aj súdy v jednotlivých štátoch únie. Treba prihliadať aj na judikáty Európskeho súdneho dvora. Dnes podľa nej nie je potrebné chrániť len spotrebiteľa, ale aj drobného podnikateľa. "Súťaživé prostredie by predsa nemalo znamenať likvidáciu širokých vrstiev v prospech individualít."
Aj keď niektoré zmluvy hraničia s úžerou.Skutková podstata takého trestného činu je dosť náročná. Vyžaduje si značne vysoký úrok, judikatúra však dosiaľ nestanovila, aký to má byť." V konkrétnych prípadoch na vyšetrovateľovi, následne na prokurátorovi a sudcovi, či žalobe vyhovejú.
 

Vysoké zmluvné pokuty,

Komisia na posudzovanie spotrebiteľských zmlúv, ktorá pôsobí pri ministerstve spravodlivosti, riešila množstvo podaní. Väčšinou išlo o pôžičky od nebankových subjektov. Berú si ich ľudia, ktorí potrebujú peniaze čo najskôr, bez dokladovania príjmov. Keďže príjem nemajú, žiadna banka im úver nedá. Potrebujú však určitú sumu, ktorou musia zaplatiť predchádzajúci dlh. Pod hrozbou, že inak prídu o nehnuteľnosť, si požičajú peniaze aj za cenu, že musia vrátiť raz toľko. Pomer mesačných splátok k celkovej výške istiny, teda požičanej sume, bol niekedy výrazne vyšší ako pri bežných pôžičkách.
Aj tak sa však môže stať, že podpíšete zmluvu a až neskôr zistíte, že ste podpísali, čo ste nerozumeli alebo nechceli.
V prípade, že si beriete úver na nehnuteľnosť, či už na výstavbu, alebo rekonštrukciu, nie je to bežný spotrebiteľský úver a ste mimo režimu ochrany zákona o spotrebiteľskom úvere. Tiež ak si beriete úver na podnikanie, dostávate sa tiež mimo režimu ochrany spotrebiteľa, pod režim Obchodného zákonníka, a v prípade sporu budete mať aj veľmi výrazne sťažené postavenie pred súdom. "Treba si uvedomiť, že Obchodný zákonník má oveľa menej ustanovení vzťahujúcich sa na ochranu spotrebiteľa.
 

Späť

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

  • 22.11.2011 12:02

    UPOZORNENIE

    Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

    Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode