Ako postupovať pri podnikaní so živnosťou

15.11.2013 12:35

Pri začati a vykonávaní zárobkovej činnosti mate 3 možnosti:

 
1, zaregistrovať si na daňovom úrade DIČ
2, otvoriť si živnosť
3, s.r.o, družstvo a iné pravné formy
 
Najčastejšou a najjednoduchšou formou podnikania je ŽIVNOSŤ, možte jú prevádzkovať aj popri zamestnaní. Najlepšie je začať v juli alebo v auguste pretože do konca nasledujúceho júna nemusite platiť odvody. ( informáciu si ale pri otvorení živnosti preverte)
 
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

Ak chcete prevádzkovať činnosť, ktorá spĺňa znaky živnosti, musíte požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Živnostník zodpovedá za záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti neobmedzene celým svojím majetkom (aj svojím súkromným majetkom).

Živnostenské podnikanie zahŕňa takmer všetky podnikateľské činnosti okrem činností taxatívne vymedzených v § 3 živnostenského zákona. Zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale určuje, čo živnosťou nie je.


Živnosť môžete prevádzkovať ako:

 • slovenská osoba (ak máte trvalý pobyt na Slovensku) alebo
 • zahraničná osoba (ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku).
Zahraničná osoba môže prevádzkovať živnosť v zásade za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ale musí sa napríklad povinne zapísať do obchodného registra (okrem osôb s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ a OECD).
Zahraničná osoba môže podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia:
 • organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (ak už v mieste svojho trvalého pobytu ste podnikateľom v tom istom predmete podnikania) alebo
 • podniku zahraničnej osoby (len v prípadoch, ak nie ste v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom, alebo ak mienite podnikať na území Slovenskej republiky v inom predmete podnikania ako v mieste svojho trvalého pobytu)
Samotné získanie živnostenského oprávnenia vám nie vždy umožňuje začať na Slovensku legálne podnikať. V závislosti od vášho občianstva a typu pobytu na Slovensku môžete v niektorých prípadoch začať podnikať až po udelení prechodného pobytu na účel podnikania a/alebo po zápise do obchodného registra.
 

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ŽIVNOSTI

Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky pre vykonávanie živnosti.

Všeobecné podmienky (musia byť splnené vždy) pre fyzické osoby sú: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.
Osobitné podmienky (musia byť splnené v závislosti od druhu živnosti) sú: odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti:

 • voľné živnosti: stačí ak spĺňate všeobecné podmienky, odbornú ani inú spôsobilosť preukazovať nemusíte.
 • viazané živnosti: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť, vo väčšine prípadov osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy v oblasti, ktorej sa chcete venovať.
 • remeselné živnosti: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť  dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore.

Ak ste občanom členského štátu EÚ/EHP, môžete odbornú spôsobilosť preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

POSTUP PRE ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Živnostenské oprávnenie získate tak, že ohlásite živnosť na obvodnom (živnostenskom) úrade v mieste trvalého pobytu na Slovensku (ak nemáte trvalý pobyt, na živnostenskom úrade v sídle kraja podľa miesta podnikania). To znamená, že ak na Slovensku ešte nemáte povolený pobyt, za účelom získania živnostenského oprávnenia a vybavenia súvisiacich formalít budete musieť pricestovať na víza, prípadne v rámci bezvízového styku. Postupujte nasledovne:
 1.  Vyplňte formulár (v slovenskom jazyku), k dispozícii tu.
 2. Predložte doklad o  vašej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti  pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti (preukazuje sa výučným listom, vysvedčením, diplomom, oprávnením, atď.).
 3. Predložte ustanovenie, súhlas a vyhlásenie zodpovedného zástupcu (ak je zodpovedný zástupca ustanovený). Ak pri ohlasovaní živnosti ešte nemáte povolenie na pobyt (prechodný alebo trvalý) na Slovensku alebo ak nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu.
 4. Predložte oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú ste uviedli ako miesto podnikania. Preukazuje sa buď listom vlastníctva/výpisom z listu vlastníctva (v prípade, že ste vlastníkom nehnuteľnosti) alebo nájomnou zmluvou (ak budete podnikať v prenajatých priestoroch; v nájomnej zmluve musí byť výslovne uvedené, že priestory môžu slúžiť na podnikanie). Takéto oprávnenie sa dá nahradiť písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej bude tretia osoba prevádzkovať živnosť, doplneným potvrdením o vlastníctve nehnuteľnosti.
 5. Predložte výpis z registra trestov domovskej krajiny alebo krajiny, v ktorej ste sa v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiavali dlhšie ako 6 mesiacov. Ak ste slovenskou fyzickou osobou, stačí uviesť len údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov Slovenskej republiky (výpis z registra trestov domovskej krajiny nepredkladáte).
 6. Zaplaťte príslušný správny poplatok.
Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie najneskôr do päť pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. Po získaní živnostenského oprávnenia máte niektoré ďalšie povinnosti (viac informácií nájdete na tejto stránke).

Akékoľvek zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti ste povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien.
 
ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA


Ak pri ohlasovaní živnosti ešte nemáte udelený pobyt (prechodný alebo trvalý) na Slovensku alebo ak nespĺňate osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí mať prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, a musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Ďalej k vám musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere, čo znamená, že s ním musíte uzavrieť pracovnú zmluvu, vyplácať mu aspoň minimálnu mzdu a platiť za neho dane, ako i odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Zodpovedný zástupca k vám nemusí byť v pracovnom pomere, ak ním je váš/vaša manžel (manželka), váš súrodenec alebo váš príbuzný v priamom rade (všetci vaši predkovia a potomkovia).

Pokiaľ ste zodpovedného zástupcu ustanovili z dôvodu, že ste nemali na Slovensku povolenie na pobyt, po získaní tohto povolenia môžete zodpovedného zástupcu zrušiť. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámite živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

PRECHODNÝ POBYT

Ak ste občanom tretej krajiny a nemáte na Slovensku udelený pobyt, ktorý vás oprávňuje podnikať, mali by ste po získaní živnostenského oprávnenia požiadať o prechodný pobyt na účel podnikania. Živnostenské oprávnenie priložíte k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Viac informácií o žiadosti o udelenie prechodného pobytu nájdete tu.

ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Do obchodného registra sa povinne zapisujú len zahraničné fyzické osoby s trvalým pobytom mimo členských štátov EÚ/OECD.
Ak ste občanom tretej krajiny a máte na Slovensku udelený prechodný pobyt, alebo nemáte na Slovensku pobyt, musíte sa po získaní živnostenského oprávnenia (resp. po získaní povolenia na prechodný pobyt) zapísať do obchodného registra. V týchto prípadoch môžete začať podnikať až dňom zápisu do obchodného registra. Zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD (v takomto prípade môžete začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti – ak už máte na Slovensku udelený prechodný pobyt, alebo dňom udelenia  prechodného pobytu – ak ešte na Slovensku prechodný pobyt udelený nemáte, ale získali ste živnostenské oprávnenie).

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na príslušnom registrovom súde, ktorým je pre fyzické osoby okresný súd podľa miesta podnikania. Pre zahraničné osoby je príslušný okresný súd podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky.

Pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra na registrovom súde musíte:
 1. Vytlačiť, v slovenskom jazyku vyplniť a podpísať formulár žiadosti (k dispozícií tu).
 2. Predložiť oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania.
 3. Predložiť živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.
 4. Predložiť povolenie na pobyt na území Slovenska.
 5. Zaplatiť správny poplatok vo výške 165,50 EUR.
Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis, musia byť doručené registrovému súdu súčasne s návrhom na zápis. Registrový súd v prípade splnenia podmienok vykoná zápis v lehote 5 pracovných dní od podania návrhu na zápis.

Návrh na zápis môžete podať aj prostredníctvom živnostenského úradu. Môžete tak urobiť už zároveň s ohlásením živnosti. Živnostenský úrad zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis.

KEDY MôŽETE ZAČAŤ ŽIVNOSTENSKY PODNIKAŤ
 • ak ste občanom tretej krajiny a máte na Slovensku trvalý pobyt: dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom)
 • ak ste občanom tretej krajiny a máte na Slovensku určité typy prechodného pobytu: dňom zápisu do obchodného registra. Ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD, zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, a môžete začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom).     
 • ak ste občanom tretej krajiny a nemáte na Slovensku pobyt: dňom zápisu do obchodného registra. Ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD, zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, a môžete začať podnikať už dňom získania povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania/povolenia na trvalý pobyt.
 • ak ste občanom členského štátu EÚ/EHP: dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom)

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

Ak chcete prevádzkovať živnosť, musíte to ohlásiť živnostenskému úradu a získať živnostenské oprávnenie.
Neoprávnene podnikáte v prípade, ak sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku vykonávate bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá patrí medzi remeselné, viazané, alebo voľné živnosti. Za neoprávnené podnikanie vám hrozí pokuta až do 3 319 EUR.

SPRÁVNE POPLATKY

Za vydanie živnostenského oprávnenia sa vyberá poplatok 5 EUR (voľná živnosť) alebo 15 EUR (remeselná/ viazaná živnosť).

UPOZORNENIE:

všetky  informácie si pri podnikaní a otvorení živnosti preverte

Späť

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

 • 22.11.2011 12:02

  UPOZORNENIE

  Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

  Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode